Kosár 0

Úgy látszik a kosarad üres!

0

Értékelj és nyerj! Nyereményjáték szabályzat

Játékszabályzat

A Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az AQUA Optima Kft. (székhely: 1117 Budapest Karinthy Frigyes út 17., cégjegyzékszám: 01-09-731455, adószám: 13363479-2-43, képviseli: Polgár Norbert ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) által szervezett, „Értékelj és nyerj!” elnevezésű játékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. 
A Játék szervezője és lebonyolítója a Társaság, mint a https://www.aqua.hu (Aqua Webáruház) internetes portál és webáruház üzemeltetője. 
A Játékban résztvevő jelentkező a jelentkezéssel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, nagykorú természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő (pl. adatkezelő) cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Társaság nem értesíti a Játékost. 

2. A Játék leírása
A Játékban való részvétel díjmentes. A Játék neve: „Értékelj és nyerj!

2.1. A nyereményjáték 2023. május 22. napjától 2023. augusztus 07. napjáig tart. A Játékosnak a Játékban történő részvételhez alapvetően, a Játék ideje alatt vásárolnia kell az Aqua Webáruházban bármilyen Logitech terméket, illetve a termékhez tartozóan – az AQUA Webáruháznak, a megvásárolt termékhez tartozó weboldalán elérhető „ÉRTÉKELÉSEK” elnevezésű linken keresztül – szöveges értékelést kell nyújtania. A Játékban történő részvétel független a Játékos által írt értékeléstől, illetve az abban megfogalmazott értékítélettől. A Játékban történő részvételhez továbbá, a Játék honlapján lévő űrlapon meg kell adnia a nevét, email címét és beírni a megvásárolt termékhez kapott számla sorszámát. A Játékos ezekkel a feltételekkel tud regisztrálni a Játékra, a nyertesek pedig ezen regisztrálók közül kerülnek kisorsolásra. Egy Játékos – a Játék hatálya alatt általa megvásárolt – több ugyanolyan, vagy több egymástól különböző Logitech termékhez tartozóan több értékelést is adhat, amelyekkel egyenként jogosult a Játékban történő részvételre. Ez utóbbi esetben ugyanakkor, az egyes termékeket egyenként – egymástól elkülönült – megrendeléssel szükséges megvásárolnia. 

2.2. A Játék lényeges feltétele továbbá, hogy egy Játékos csak egy nyereménytárgyat nyerhet, függetlenül attól, hogy hány terméket vásárolt, s ezekhez tartozóan hány értékelést adott. Amennyiben tehát a Játékos bármelyik heti sorsoláson – bármely meghirdetett nyeremény vonatkozásában – nyertesként kisorsolásra kerül, a további sorsoláson (sorsolásokon) részt vevő Játékosok közül törlésre kerül, a Játékban a továbbiakban – a Játékban történő kisorsolását követően – nem vehet részt, további nyereménytárgyakat nem nyerhet.

2.3. A nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a Játékos megadja saját nevét és email címét.

2.4. A Játékos a Játékban való részvételhez köteles elfogadni a Szabályzat tartalmát. A Játékos, a Játékban történő részvételét a termékadatlapon  az  „Elfogadom a részvételi feltételeket az Értékelj és nyerj! nyereményjátékban való részvételhez” jelölő négyzet megjelölésével (kipipálásával) véglegesíti.

2.5. A nyereménysorsolásban minden, a Szabályzat szerint arra jogosult Játékos részt vesz.

2.6. A Játék leírása és a Szabályzat linkje a https://www.aqua.hu/ertekelsesnyerj oldalon található. A Játék, illetve annak feltételei bármilyen kötelezettség vagy következmény nélkül egyoldalúan módosíthatók, felfüggeszthetők vagy visszavonhatók a Társaság részéről.

3.  A Nyereménysorsolások időpontjai, az ezekhez tartozó kiegészítő szabályokkal.

3.1.  A Játékban – az értékelések időpontjához tartozó-, több egymástól elkülönülő időtartam vonatkozásában – összesen hat darab sorsolásra kerül sor. A nyereménysorsolások időpontja, az ahhoz tartozó értékelési időtartamokkal:
A sorsolás sorszáma.    A sorsolás időpontja:    A sorsolással érintett időszak
(amely időszakban a Játékos az értékelést adta):
1.    2023.07.03.    a 2023.05.22. - 2023.07.02. között adott értékelésekhez tartozóan
2.    2023.07.10.     a 2023.05.22. - 2023.07.09. között adott értékelésekhez tartozóan
3.    2023.07.17.    a 2023.05.22. - 2023.07.16. között adott értékelésekhez tartozóan
4.    2023.07.24.     a 2023.05.22. - 2023.07.23. között adott értékelésekhez tartozóan
5.    2023.07.31.    a 2023.05.22. - 2023.07.30. között adott értékelésekhez tartozóan
6.    2023.08.07.     a 2023.05.22. - 2023. 08.06. között adott értékelésekhez tartozóan
Lényeges szabály, hogy az nyereményjáték időtartama alatt a vásárlás, és  a termékről adott értékelés időpontja is irányadó.
A nyeremény sorsolásában részt vesz minden Játékos, aki a Játék időtartama alatt eleget tett a Játék követelményeinek. A sorsolás helyszíne: 1142 Budapest, Komáromi út 39. A sorsolás nem nyilvános. A sorsoláson nyereményenként egy nyertes kerül kisorsolásra.

4. A Nyeremények
A Játékban – az egyes sorsolásokhoz tartozóan – az jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletében rögzített nyeremények kerülnek kisorsolásra a nyertesek között.

5. Nyertesek értesítése
A Társaság a nyerteseket minden esetben emailben értesíti, a sorsolást követő 10 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes email fiókjáról sikertelen kézbesítés miatt hibaüzenet érkezik vissza, úgy a Társaság a hibaüzenet visszaérkezésétől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal ismételten megkísérli a nyertes értesítését. Amennyiben a nyertes értesítése másodjára is sikertelen, a Társaság a sorsolást eredménytelennek nyilvánítja. A Társaság nem vállal felelősséget a megadott email cím hibájából eredő-, vagy egyéb okból a megadott email címre történő kézbesítés sikertelenségéért. A nyeremény átadása a sikeres kapcsolatfelvételtől számított 10 munkanapon belül történik. A nyeremények ellenértéke nem váltható be készpénzre. Ha a sikeres értesítést követő 8 munkanapon belül a Társaság nem kap a kiértesített nyertestől emailen visszajelzést, úgy a Társaság a sorsolást eredménytelenné nyilvánítja. A Játékosok és a nyertesek tudomásul veszik, hogy eredménytelen sorsolás esetében a Társaság a sorsolást nem köteles megismételni és a nyertesek visszajelzéseinek elmulasztásaiból eredően a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: a Játékosok hozzájárulása. A feliratkozással és a Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja az Aqua Optima Kft. és a Dot-Compker Kft. adatvédelmi tájékoztatóját és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az előbbi adatvédelmi tájékoztató szerint a Játékos adatait kezelje. Az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://aqua.hu/adatvedelmi-tajekoztato.html A Játékosok adatait – érvényes email cím és teljes név – a Társaság kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Társaságot felelősség nem terheli. A Játék nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Társaság által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Társaság további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím), amelyeket a Társaság a Játék lezárása után töröl. A Személyes adatok kezelője a Társaság. A Játékos a törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét – és így esélyét a nyereményre – is megszünteti. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a Játékos – a jövőre nézve – a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ezenfelül jogosult panaszt tenni a lokális adatvédelmi hatóságnál, illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

7. Felelősség
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési késedelemért a Társaság nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Társaságnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Társaság kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényét a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8. Egyéb rendelkezések
A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására. Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az [email protected] e-mail címre. Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék pontos nevét.
Kelt: Budapest, 2023. május 10.