Kosár 0

Úgy látszik a kosarad üres!

0

Adatvédelmi tájékoztató

AQUA.HU ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AQUA Optima Kft. és Dot-Compker Kft.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Bevezetés

A/Az AQUA Optima Kft. és Dot-Compker Kft. (1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. és 1142 Budapest, Komáromi út 39. , adószám:  13363479-2-43 és 14120204-2-42 , cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-731455 és 01-09-889813 ) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: https://aqua.hu/

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://aqua.hu/adatvedelem

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: AQUA Optima Kft. és Dot-Compker Kft.

Székhely:  1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. és 1142 Budapest, Komáromi út 39.

E-mail:  [email protected]

Telefon:  +36 1 244 2424

 

Fogalom meghatározások

 

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik. 

Regisztráció (felhasználói fiók létrehozása)

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Vezetéknév, keresztnév

Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

E-mail cím

Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés

6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

Értesítési telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás

6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Kiegészítő adatok

A szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tétele

6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

A regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

A regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: a weboldalon/mobil alkalmazásban regisztrált valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. és 1142 Budapest, Komáromi út 39. címen,
 • e-mail útján a/az [email protected]  e-mail címen,
 • telefonon a +36 1 244 2424  számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, illetve a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni. 

Webáruház működtetéshez / szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztrációkori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. és 1142 Budapest, Komáromi út 39. címen,
 • e-mail útján a/az  [email protected]  e-mail címen,
 • telefonon a +36 1 244 2424  számon.

7. Az adatkezelés jogalapja:

1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni. 

Ügyfélkapcsolat

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Név, e-mail cím, telefonszám.

Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél.

6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, a szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a

2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséseket tartalmazó levelek az érintett törlési kérelméig tart, de maximum 2 év.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. és 1142 Budapest, Komáromi út 39. címen,
 • e-mail útján a/az  [email protected]  e-mail címen,
 • telefonon a +36 1 244 2424  számon.

7. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szerződést teljesíteni/egyéb kérését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a szerződést teljesíteni/kérését feldolgozni. 

Hitel ügyintézés


Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Ügyfél neve

Ügyfél állandó lakcíme

Ügyfél telefonszáma

ügyfél e-mail címe

Ügyfél születési dátum

Ügyfél születési helye

Ügyfél édesanyja neve

Ügyfél tartózkodási helye

Ügyfél adószáma

Ügyfél személyi igazolvány száma

Ügyfél címére szóló közüzemi számla

Ügyfél munkahelyének neve

Ügyfél születési neve

Ügyfél foglalkozása

Ügyfél beosztása

Ügyfél munkaviszonyának kezdete a munkáltatójánál

Ügyfél elmúlt 3 hónap alapján számított átlagos nettó jövedelme

Ügyfél részére az elmúlt 12 hónapban kifizetett összes bónusz, prémium és jutalom havi átlagos nettó összege:

Ügyfél részére fizetett béren kívüli juttatás (Cafeteria) tárgyévi havi átlagos nettó összege:

Ügyfél Amennyiben munkabérben nem részesül, a gyed, gyes, táppénz összege

Ügyféltől történt levonások a munkabéréből (jogcím és összeg megadásával).

Igényléshez szükséges

az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont.

Név

Születési név

Anyja neve

Születési helye, ideje

Adószám

Állandó lakcím

Munkavégzés helye

Munkhelyi telefonszám

Foglalkozás

Beosztás

Munkáltató adatai

Munkaviszony kezdete

3 havi nettó átlagjövedelem

12 havi nettó átlag prémium

Havi nettó cafeteria

GYED, GYES, táppénz összege

Levonások munkabérből

Munkaszerződés típusa

Munkavállaló felmondás alatt áll-e

Személyi igazolvány másolat

Adóigazolvány másolat

Lakcímkártya másolat

Bankszámlakivonat

Közüzemi számla másolat

Jövedelem igazolás, azonosítás

 

Családi név

Utónév

Születési név

Születési idő

Születési helye, ideje

Anyja neve

Állandó lakcím

Tartózkodási cím

Lakáshelyzete a tartózkodási címen

Mióta lakik adott címen

Telefonszám

Mobilszám

E-mail cím

Személyazonosító okmány típusa

Személyazonosító okmány száma

Adóazonosító jel

Állampolgársága

Családi állapota

Eltartott gyermekek száma

Adóstárs családneve

Adóstárs utóneve

Adóstárs születési neve

Adóstárs születési ideje

Adóstárs születési helye

Adóstárs anyja neve

Adóstárs személyazonosító okmány típusa

Adóstárs személyazonosító okmány száma

Adóstárs adóazonosító jele

Adóstárs állampolgársága

Engedélyezési szám

Szerződéskötés

 

A kapcsolatfelvétel időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

 

A kapcsolatfelvétel-kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 


Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: Az áruhitelt igénylő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik. Továbbá az adatok továbbításra kerülnek a Magyar Cetelem Bank Zrt. és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. felé.

Magyar Cetelem Bank Zrt.
Cím: H-1062 Budapest, Teréz krt. 55–57.
Tel.: (+36 1) 458 6070
Fax: (+36 1) 225 2200
Honlap: www.cetelem.hu
E-mail: [email protected]    

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy u. 98.
Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf. 86.
E-mail: [email protected]
Tel: 428-8888
Fax: 428-8889
www.magnetbank.hu 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, vagy a hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a/az 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. és 1142 Budapest, Komáromi út 39. címen,
 • e-mail útján a/az  [email protected]  e-mail címen,
 • telefonon a +36 1 244 2424  számon.


Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont. 

Tájékoztatjuk, hogy 

 • a Honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételének (pl. áruhitel ügyintézés, ajánlat adása) és használatának feltétele, hogy az érintettek önkéntesen személyes adatokat szolgáltassanak. Ezért kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen Tájékoztatóban foglaltakat. 
 • az adatkezelés az Ön önkéntes, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán alapul, vagy a szerződés teljesítéséhez vagy annak megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, vagy az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy a hitelügyintézés megkezdődjék.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tud hitelt igényelni az adatkezelőn keresztül.
 • Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Telesales tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez szükséges. Ajánlat adása, értékesítés telefonon keresztül.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

E-mail cím

Kapcsolattartás, a telesales tevékenység során felajánlott termékekről információ nyújtása, vagy visszaigazolás annak megrendeléséről.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a telessales tevékenység lehetővé tétele.

 

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre:  A webáruházban vásárlók. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A GDPR 21. cikk szerinti tiltakozási jog gyakorlása után, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.

Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

•          Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint

•          tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és

•          az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, vagy a tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a/az 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. és 1142 Budapest, Komáromi út 39. címen,
 • e-mail útján a/az  [email protected]  e-mail címen,
 • telefonon a +36 1 244 2424  számon.


Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Az adatkezelő jogos érdeke  telefonon további termékek vásárlásának a felajánlása az érintett részére. Az adatkezelő jogos érdekét érdekmérlegelési teszt igazolja, melyet adatkezelő kérés esetén bemutat az érintett részére.

Tájékoztatjuk, hogy 

 • az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • ha tiltakozik az adatkezelés ellen, nem tudunk Önnek telefonon ajánlatot tenni és információt nyújtani további termékekkel kapcsolatban.
 • Ön jogosult a tiltakozni az adatkezelés ellen.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése, testre szabott működés biztosítása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Munkamenet sütik (session), vagy egyéb, a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az adatkezelő jogos érdeke a weboldal üzemeltetése céljából, a honlap működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága.

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig

tartó időszak

 

Állandó vagy mentett sütik

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az adatkezelő jogos érdeke a weboldal üzemeltetése céljából, a honlap működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága

Az érintett törléséig tart az adatkezelés, vagy a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó, mentett) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen

Statisztikai, marketing sütik

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

1 hónap - 2 év

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő ismerheti meg.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac) 

A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy Honlapunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari iOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

Hogyan tudja a cookie-kat kezelni?
Cooki/Süti kezelési tájékoztatót az alábbi linken találod, ahol személyre szabhatod a beállításokat. 

Böngészési beállítások és a választásának következményei: Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni. Bármikor a böngésző Beállítások menüpont, Segítség opció kiválasztásával módosítható a cookie-kra vonatkozó beállítás. Ez megmutatja, hogy hogyan lehet kitörölni a cookie-kat, hogy lehet értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott vagy hogyan lehet hatástalanítani valamennyi vagy bizonyos feladóktól származó cookie-kat. Lehetősége van arra is, hogy a cookie-kat manuálisan törölje. Lehetősége van továbbá arra, hogy hatástalanítsa vagy kitörölje a böngészője kiegészítő szoftvere által használt hasonló cookie-kat, úgy mint a Flash cookie-kat, módosítva a kérdéses szoftver beállításait vagy a szoftvert közzétevő honlapján.

Fontos tudni, hogy a böngésző beállításainak ilyen módosítása magával vonhatja, hogy egyes tartalmakhoz való hozzáféréstől vagy egyes várt szolgáltatástól elessen. Nem vállalunk felelősséget a cookie-k korlátozásának következményeként előálló korlátozott működésből eredő következményekért.

A választási lehetőség a használt böngészőtől függ. Minden böngésző beállításában lehetőség van a cookie-k kezelésére. Az erre vonatkozó információ a böngésző segítség menüpontjában található meg, amely részletes információt tartalmaz a választható beállításokról.

Az Internet Explorer™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki az Internetbeállítások parancsot, majd kattintson a biztonság fülre és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a biztonság tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Chrome™ esetén: Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd kattintson a Haladó beállítások parancsra, majd a biztonságra vonatkozó menüpontban a tartalmi beállítások opcióban jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&hlrm=enSafari™ esetén: Nyissa meg az Beállítások menüpontot, válassza ki a biztonság opciót és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:  https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/fr/9277.htmlOpera™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a Személyes adatok törlése parancsot, válassza a részletes beállítások tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.htmlOkostelefon használata esetén: Annak beállításához hogy a Safari™ böngészője elfogadja a cookie-kat . Az alapképernyőn válassza ki a beállítások menüpontot, Safari opciójában érintse meg a Cookie-k elfogadása opcióban a soha, látogatott oldalakról, mindig parancsok közül, amit beállítani szeretne. A cookie-k törléséhez Beállítások menüpont, Safari opciójában válassza ki a Cookie-k törlése parancsot. A telefonon lévő valamennyi cookie törlése a Menü, Beállítások, Minden Cookie törlése parancs kiválasztásával lehetséges.

Árukereső

 1. A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. 
 2. Az adatkezelő weboldalán történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül, amennyiben a vásárló ehhez hozzájárul. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
 3. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése.
 4. Hozzájárulás esetén az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.
 5. Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója ad részletes információt. 

Facebook pixel

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 

Google Ads konverziókövetés használata

 1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  https://policies.google.com/privacy 

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.

Az érintett hozzájárulása,

6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
 • tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. és 1142 Budapest, Komáromi út 39. címen,
 • e-mail útján a/az  [email protected]  e-mail címen,
 • telefonon a +36 1 244 2424  számon.

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
 • tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.
 • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Panaszkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

2. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a/az 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. és 1142 Budapest, Komáromi út 39. címen,
 • e-mail útján a/az  [email protected]  e-mail címen,
 • telefonon a +36 1 244 2424  számon.

7. Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát. 

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

2. Egyes adatfeldolgozók

Adatfeldolgozói tevékenység

Név, cím, elérhetőség

Tárhely-szolgáltatás

KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft. 5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. (Vízügyi Székház) 2.34 Telefon: 0670/364-2297, [email protected]
 

Egyéb adatfeldolgozó (pl. online számlázás, webfejlesztés, marketing)

Tárhely-szolgáltatás

KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft.

5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. (Vízügyi Székház) 2.34

Telefon: 0670/364-2297

Weboldal üzemeltetés

KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft.

5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. (Vízügyi Székház) 2.34

Telefon: 0670/364-2297

Levelező rendszer

Microsoft Ltd.

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052-7329

USA

Tel: (425) 882-8080

Fax: (425) 706-7329

http://www.microsoft.com

Hírlevél-küldés, online marketing szolgáltatások

Maileon Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 153.

ADÓSZÁM:25352768-2-43

CÉGJEGYZÉKSZÁM:01 09 270195

 

ReachMedia Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 118-120.

Levelezési cím: 1036 Budapest, Tímár utca 8/a 1/1.

adószám: 12206715-2-41

Telefon: +36 1 373 0953

Fax: +36 1 373 0954

 

Autopilot Inc.

717 California Street, Level 1

San Francisco, CA 94108

United States

Phone: +800-714-9546

www.autopilothq.com

 

Zaius Inc.

205 Portland St., 6th Fl., 

Boston, Massachusetts, 02114, 
United States
Phone: +617 545-5001
www.zaius.com

Garanciális ügyintézés

Dot-Comp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1142 Budapest, Komáromi út 39.

Cégjegyzékszám: 01 09 724878  

Adószám: 13232584-2-42

E-mail: [email protected]

A faházak értékesítése

Gartenpro Kft.

Székhely: 9444. Fertőszentmiklós, Soproni úti Ipartelep

Adószám: 11123648-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-003024

Telefon:(+36) 99/544-521, (+36) 99/544-520

Fax:(+36) 99/380-177

Levélcím: 9444 Fertőszentmiklós Pf. 6

E-mail: [email protected]

A klímaberendezések telepítése

WMWI System Kft.

1142 Budapest, Dévényi utca 1.

E-mail: [email protected]

Telefon: +36 70 41-41-411

Borhűtők értékesítése

Optitech Kft.

Székhely: 1161 Budapest, Rákosi út. 131., Adószám: 10957800-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-363578, Telefon: (+36) 1/402-0412, (+36) 1/402-1373, Levélcím: 1161 Budapest, Rákosi út. 131., E-mail: [email protected]

3rd party cookie-k kezelése

Cookiebot CMP

Copenhagen, Denmark / +45 50 333 777

CRM Rendszer

Emarsys UK

20th Floor, The Scapel Building, 52-54 lime Street, London, England, EC3M 7BS 

 

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3. Adattovábbítás harmadik fél részére

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

Adatkezelő tevékenysége

Név, cím, elérhetőség

Fuvarozás

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
E-mail: [email protected]
Telefonszám: +36 1 802 0265
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Telefon: 06-40-46-46-46
ÁSZF: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

 

SPRINTER Futárszolgálat Kft. (Pick Pack Pont)

Székhely: 1097 Budapest, Táblás u 39.
Adószám: 12263840-4-43
Telefonszám:    06-1/803-6300
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.pickpackpont.hu/
ÁSZF: http://www.pickpackpont.hu/SPRINTER-ASZF-20161115.pdf

 

Dot-Comp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1142 Budapest, Komáromi út 39. 
Cégjegyzékszám: 01 09 724878
Adószám: 13232584-2-42
E-mail: [email protected]

 

SZAMI Group Logisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1239 Budapest, Ócsai út 7.
Telefonszám: 06 20 395 0117
Email: [email protected]

 

FoxPost Zrt.

3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Telefon: 06-1-999-0-369

Ügyfélszolgálat címe: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. A épület

E-mail: [email protected]

 

ePenta s.r.o.

Székhely: Turbínova 1, 83104 Bratislava
Adószám: 2023886117 (EUS adószáma: SK2023886117)
Cégjegyzékszám: 47410574
Telefonszám: +3617008706
Fax:
Levélcím: ePenta s.r.o., Turbinova 1, Bratislava, 831 04, Szlovákia
E-mail: [email protected]
ÁSZF link: https://www.epenta.hu/terms-and-conditions.html

   

Rojaplast Hungary Kft.

Székhely: 2235 Mende, Tél utca 1.

Adószám: 27542374-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-217213
Telefon: 0620/404-2233
Fax: +36 (1) 391-1410
Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail:  [email protected]

ÁSZF: https://www.rojaplast.hu/Altalanos-szerzodesi-feltetel


OkosGenerál Kft
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest út 47

Adószám:  32458110-2-19
Cégjegyzékszám.: 19 09 524248
Telefon: +36302988908
e-mail: [email protected]

Online fizetés

Six Payment Services, 10. Rue Gabriel Lippmann, 3565 Munsbach, Luxemburg Postai levelezési címe: 1117, Budapest, Budafoki út 91-93., C épület, fszt Ügyfélszolgálati e-mail cím: [email protected] Telefonos ügyfélszolgálat:(1) 202 1417
  

További címzettek:

Adatkezelő tevékenysége

Név

Cím, elérhetőség

 

Vásárlói visszajelzések

Online Comparison Shopping Kft.
(Árukereső)

Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Adószám: 24868291-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-186759
E-mail:  [email protected]
Web:  www.arukereso.hu

Hitel nyújtás, közvetítés

Magyar Cetelem Bank Zrt.

1062 Budapest, Teréz körút 55-57.
Telefon: (061) 458-6070

 

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy u. 98.
Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf. 86.
E-mail: [email protected]
Tel: 428-8888
Fax: 428-8889
www.magnetbank.hu

Kiterjesztett garancia, Termékbiztos

Bourbon 2005 Kft.

Cím: 1152 Budapest, Rákos út 81.

Mobil: 06-70-275-3-999​

Honlap: http://bourbonkft.hu/elerhetoseg/
E-mail: [email protected] 

 

 

 

Ügyvédi tevékenység

Dr. Kovács Vince ügyvéd

1068 Budapest BENCZÚR U. 7. II/10.

[email protected]

 

Dr. Krausz Miklós ügyvéd

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24.

[email protected]

 

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Meta-n stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
 6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
 7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
 8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

 1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
 2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni
 3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
 4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
 5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

 Informatikai védelem

 1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
 2. A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
 3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
 4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
 5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a);
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a);
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről. 

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatás és megállapodás

közös adatkezelésről

 

Tájékoztató az Aqua Optima Kft. (1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17., adószám: 13363479-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-731455), és az

Dot-Compker Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-889813, adószám: 14120204-2-42, székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 39.)

mint közös adatkezelők, a továbbiakban együttesen mint adatkezelők között kötött közös adatkezelésről szóló megállapodás lényegéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 26. cikkének megfelelően.

A fenti adatkezelők az Aqua.hu webáruházban kötendő elektronikus szerződések teljesítése céljából kezelik az érintettek személyes adatait, és közösen határozzák meg az adatkezelés céljait és eszközeit.

Az adatkezelés általában olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelők által végzett adatkezelési tevékenység különösen az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok gyűjtése, az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően, bizonyos esetekben az érintett hozzájárulásának beszerzése, a gyűjtött személyes adatok rögzítése, tárolása, felhasználása a fenti adatkezelési célok érdekében.

Az adatkezeléssel érintett személyek a webshopban regisztráló, vagy vásárló felhasználók.

A kezelt adatok kategóriái a webshopban megadott személyes adatok, az Adatkezelési tájékoztató szerint.

Felek az érintettek személyes adatait

 • Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig
 •  vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli.
 • A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket a személyes adatokat.
 • Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetők az érintett törlési kérelme alapján.

Az érintettek bármelyik adatkezelő vonatkozásában és bármelyik adatkezelővel szemben gyakorolhatják az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogaikat.

Felek kijelentik, hogy a GDPR 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan egyformák a feladataik és a felelősségük, ezért közös Adatkezelési tájékoztatót készítettek.

Az érintettek az alábbi lehetőségek szerint vehetik fel a kapcsolatot az adatkezelőkkel: 

 • postai úton a/az 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. és 1142 Budapest, Komáromi út 39. címen,
 • e-mail útján a/az  [email protected]  e-mail címen,
 • telefonon a +36 1 244 2424  számon.
 

„Iratkozz fel és nyerj!” Nyereményjáték

Játékszabályzat

 

A Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az AQUA Optima Kft. (székhely: 1117 Budapest Karinthy Frigyes út 17., cégjegyzékszám: 01-09-731455, adószám: 13363479-2-43, képviseli: Polgár Norbert ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) által szervezett, „Iratkozz fel és nyerj!” elnevezésű játékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Társaság, mint a https://www.aqua.hu (Aqua Webáruház) internetes portál és webáruház üzemeltetője. A Játékban résztvevő jelentkező a jelentkezéssel minden további jogcselekmény nélkül, vagy bármely más nyilatkozat hiányában, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek
  1. A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, nagykorú természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói, egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő (pl. adatkezelő) cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Társaság nem értesíti a Játékost. 
 2. A Játék leírása
  1. A Játékban való részvétel díjmentes. A Játék neve: „Iratkozz fel és nyerj!”
  2. A nyereményjáték 2024. április 02. napjától 2024. május 02. napjáig tart. A Játékosnak a Játékban történő részvételhez, a Játék ideje alatt fel kell iratkoznia az Aqua Webáruház hírlevelére. A játékban kizárólag a 2024.04.02. – 2024.05.02. között feliratkozók vehetnek részt.
  3. A nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a Játékos a feliratkozás során megadja saját nevét és email címét.
  4. A Játékos a Játékban való részvételhez a feliratkozást megelőzően köteles elfogadni a Szabályzat tartalmát és az Adatvédelmi tájékoztatót.
  5. A nyereménysorsolásban minden, a Szabályzat szerint arra jogosult Játékos részt vesz.
  6. A Játék leírása és a Szabályzat linkje a https://aqua.hu/hirek/iratkozz-fel-hirlevelunkre-es-nyerj-egy150000ft-erteku-ajandekcsomagot oldalon található. A Játék, illetve annak feltételei bármilyen kötelezettség vagy következmény nélkül egyoldalúan módosíthatók, felfüggeszthetők vagy visszavonhatók a Társaság részéről.
 3. A Nyereménysorsolások időpontjai, az ezekhez tartozó kiegészítő szabályokkal.
  1. A nyeremény kisorolására 2024.05.03-án kerül sor. A sorsolás zártkörű aminek keretein belül a nyereményjáték ideje alatt feliratkozók közül a nyertes egy random generator segítségével kerül kiválasztásra.

 

 1. A Nyeremények
 2. A Játék nyereménye: egy 150.000 Ft értékű ajándékcsomag melynek tartalma:

1 db. Russell Hobbs 20366-56 Desire gyümölcscentrifuga

1 db. Russell Hobbs 23120-56 Classics kávédaráló

1 db. Brita Marella vízszűrő kancsó szett

1 db. Remington AC8820 Keratin Protect hajszárító

1 db. Remington HC5150 hajnyíró

1 db. Beurer BM 44 vérnyomásmérő

1 db. Beurer AS 80 aktivitás-szenzor

2 db. Beurer HM 55 Termo-higrométer

1 db. Kelly háztartási csomag

 1. Nyertesek értesítése
  1. A Társaság a nyertest minden esetben emailben értesíti, a sorsolást követő 10 munkanapon belül. A Társaság az email üzenet – nyertes postafiókjába történő – kézbesítéséért nem vállal felelősséget, kizárólag az értesítő email elküldését garantálja.
  2. Az email értesítés kézbesítéséről, illetve a nyeremény átvételének szándékáról a nyertes visszaértesítést küld a Társaság részére (jelen szabályzat értelmében, és a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel).
  3. Amennyiben a nyertes email fiókjáról sikertelen kézbesítés miatt hibaüzenet érkezik vissza, úgy a Társaság a hibaüzenet visszaérkezésétől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal ismételten megkísérli a nyertes értesítését. Amennyiben a nyertes értesítése másodjára is sikertelen, a Társaság a sorsolást eredménytelennek nyilvánítja. A Társaság nem vállal felelősséget a megadott email cím hibájából eredő-, vagy bármely egyéb okból a megadott email címre történő kézbesítés sikertelenségéért.
  4. A nyeremény átadása a Kapcsolatfelvételtől számított 10 munkanapon belül történik, a Társaság telephelyén, vagy székhelyén, amely részleteiről a Társaság értesíti a nyertest. A nyeremények ellenértéke nem váltható be készpénzre. Ha a sikeres értesítést követő 8 munkanapon belül a Társaság nem kap a kiértesített nyertestől emailen visszajelzést, úgy a Társaság a sorsolást eredménytelenné nyilvánítja. A Játékosok és a nyertesek tudomásul veszik, hogy eredménytelen sorsolás esetében a Társaság a sorsolást nem köteles megismételni és a nyertesek visszajelzéseinek elmulasztásaiból eredően a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli.
 2. Adatkezelés
  1. Az adatkezelés jogalapja: a Játékosok hozzájárulása. A feliratkozással és a Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja az Aqua Optima Kft. és a Dot-Compker Kft. adatvédelmi tájékoztatóját és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az előbbi adatvédelmi tájékoztató szerint a Játékos adatait kezelje. Az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://aqua.hu/adatvedelmi-tajekoztato.html A Játékosok adatait – érvényes email cím és teljes név – a Társaság kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Társaságot felelősség nem terheli. A Játék nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Társaság által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Társaság további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím), amelyeket a Társaság a Játék lezárása után töröl. A Személyes adatok kezelője a Társaság. A Játékos a törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét – és így esélyét a nyereményre – is megszünteti. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a Játékos – a jövőre nézve – a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ezenfelül jogosult panaszt tenni a lokális adatvédelmi hatóságnál, illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.
 3. Felelősség
  1. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési késedelemért a Társaság nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Társaságnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Társaság kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényét a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 4. Egyéb rendelkezések
  1. A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására. Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az [email protected] e-mail címre. Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék pontos nevét.

Kelt: Budapest, 2024. március 26.